SvFF agerar efter beslut om tak i RF-stödet

Riksidrottsmötet röstade i helgen, trots att Riksidrottsstyrelsen yrkat på avslag, igenom Triathlonförbundets motion om ett tak i RF:s stödsystem från och med 2022, vilket innebär att inget enskilt Specialidrottsförbund får erhålla mer än 10 % av det totala stödet. Beslutet får stora konsekvenser för svensk fotboll. Svenska Fotbollförbundet kommer att gå miste om cirka 25-30 miljoner årligen i stöd riktade till barn och ungdomar.

– Det här slår hårt mot vår barn- och ungdomsverksamhet. Stödsystemet har länge innehållit ett stort mått av solidaritet där vi från fotbollens sida över tid avstått medel som vi egentligen skulle kunna anses berättigade till. Nu tvingas vi avstå ännu mer och det går klart över gränsen för vad vi kan acceptera. Det går så långt att likabehandlingsprincipen sätts ur spel och vi kommer därför att agera, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson. (klicka på rubriken för mer)

Idag är fotbollens andel av de olika RF-stöden 14 %, trots att fotbollens andel av verksamhet inom de olika kategorierna är långt högre och ett tak på 10 % för enskilda Specialidrottsförbund slår hårt mot fotbollen. 25-30 miljoner tas 2022 från det SF-stöd som skulle tillfallit Svenska Fotbollförbundet, i stort sett allt tas från stödet till vår verksamhet för flickor och pojkar.

Behoven av föreningsutveckling är stora för alla våra föreningar och en följd av Riksidrottsmötets beslut blir att fotbollens satsningar på barn- och ungdomar i utsatta områden försvåras, eller rentav omöjliggörs. I ljuset av fotbollens ställning som den klart största idrotten betyder det med stor sannolikhet att idrottens totala satsning i utsatta områden kommer att minska.

RF:s stödsystem innehåller redan idag ett oerhört stort mått av solidaritet. Fotbollen får idag 14% av bidragen, men genererar avsevärt mera.

  • Vår andel av utbildningstimmarna är 29 % och vi stöttas med 14 % av stödet.
  • När det gäller antalet deltagartillfällen svarar fotbollen för 36 %, men bidraget är 14 %.
  • Av antalet aktiva i idrott i åldrarna 7-25 år svarar fotbollen för 46 % och bidraget är 14 %.

Så sent som 2019 fastställdes nya principer för RF-bidragen och vid helgens Riksidrottsmöte revs de principer vi var överens om tidigare alltså upp. Fotbollen kan inte acceptera en sänkning av de olika stöden till 10 %. Det går så långt att likabehandlingsprincipen sätts ut ur spel.

Svenska Fotbollförbundet anser därför att det är nödvändigt att agera och Förbundsstyrelsen beslutade den 30 maj om följande åtgärdslista:

  • I detalj analysera och beräkna konsekvenserna av beslutet för svensk fotboll.
  • Analysera konsekvenserna av att lämna medlemskapet i Riksidrottsförbundet och återkomma till Förbundsstyrelsen med slutsatser den 21 september.
  • I avvaktan på FS-behandlingen den 21 september endast i undantagsfall delta i aktiviteter med RF och andra SF.
  • Informera statsministern och idrottsministern.
  • Omgående analysera förutsättningarna för rättsliga åtgärder om en oberoende juridisk granskning visar att RIM-beslutet är oförenligt med likabehandlingsprincipen.
  • Begära hos Regeringen att SvFF:s statliga bidrag utbetalas direkt av Regeringen till SvFF.

Deltagande i aktiviteter med DF och andra SDF

I avvaktan på FS-behandlingen den 21 september kommer SvFF endast i undantagsfall delta i aktiviteter med RF och andra SF.

Hälsinglands Fotbollförbund kommer att prioritera samverkan med SDF (vars SF) som aktivt arbetat med oss (SvFF) i denna fråga. Vi noterar också att Riksidrottsstyrelsen yrkade på avslag på Triathlonförbundets motion, innebärande att vi och RF-SISU har samma åsikt i frågan, vi kommer därmed att fortsatt samverkla med RF-SISU Gävleborg för föreningarnsas bästa.